הודעה: 'קיים מיפוי לחצנים מוגדר עבור בקר אחד או יותר'.

המידע במאמר זה יכול לסייע כשההודעה 'קיים מיפוי לחצנים מוגדר עבור בקר אחד או יותר' מוצגת בקונסולת ה-Nintendo Switch.

חשוב

  • זו אינה הודעת שגיאה. היא מוצגת כשמעוררים את הקונסולה ממצב שינה כדי לציין כי הגדרות מיפוי הלחצנים של בקר משויך אחד או יותר השתנו.
  • בכל סוגי התפריטים, סמל מפתח ברגים המופיע לצד הבקר שבשימוש, בפינה השמאלית התחתונה של מסך המגע, מציין כי קיים מיפוי לחצנים מוגדר משתמש עבור בקר אחד או יותר. משמעות הדבר היא כי המיפוי של לחצן אחד או יותר השתנה או שהלחצן הושבת.

מה נדרש לעשות

בחרו באפשרות Reset Button Mapping (איפוס מיפוי לחצנים) כדי לחזור למיפוי ברירת המחדל של הלחצנים, או באפשרות Keep Current Settings (שמירת הגדרות נוכחיות) כדי לשמור על מיפוי הלחצנים מוגדר המשתמש.

חשוב: ניתן לאפס את מיפוי הלחצנים גם מתוך הגדרות המערכת.